Põhikiri

I Üldsätted
1. Mittetulundusühing Eesti Pressifotograafide Liit (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel
ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes
huvides.
2. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik
3. Seltsi eesmärgiks on ühendada riigi pressifotograafe, kasvatada pressifotograafide hulgas
ühtekuuluvustunnet, edendada kutseõpet ja ametioskusi, kaitsta liikmete ametialaseid huve ja
seista liikmete professionaalsete õiguste ja eetika eest.
4. Seltsi põhitegevusteks on koosolekute, koolituste (esitlused, loengud, kursused, seminarid,
workshopid jne), võistluste ja näituste korraldamine ning kirjastamine.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja
kord
2.0. Seltsi liikmed jagunevad: 1. Täisliikmed, 2. Õpilasliikmed, 3. Toetajaliikmed.
2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja ei kuulu poliitilistesse ühendustesse.
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab lõplikult seltsi juhatus.
2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige ei ole tähtajaks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt
korraldatud üritusel;
c) on häbistanud/määrinud pressifotograafi head nime
2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku
toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel
juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse
liikmetest.
2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.
2.7. Seltsi õpilasliikmeks võetakse isik, kes õpib tõestatult fotograafiat ja kelle võtab
ühingusse juhatus. Sooviavaldusele lisatakse töönäidised. Õpilane peab oma liikmestaatuse
hoidmiseks esitama juhatusele igal aastal matrikli või tunnistuse koopia. Pärast õpingute
lõpetamist peab ta täisliikmeks saamist eraldi taotlema. Õpilasliikmel on õigus osaleda
üldkoosolekul ja hääletada.
2.8. Selts võib vastu võtta ka toetajaliikmeid, kelle staatuse kinnitab ja kiidab heaks ühenduse
juhatus. Toetajaliikmed maksavad juhatuse määratud aastamaksu ja neil on õigus osaleda
üldkoosolekul ja hääletada.

III. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele
panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine (vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek)
b) eesmärgi muutmine (vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek)
c) juhatuse liikmete määramine
d) revisjoni määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse
4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt neliteist päeva enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra
või saadab igale seltsi liikmele seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise
kirjaliku teate.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud vähemalt 1/3
llidu liikmetest.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud
seltsi liikmetest või nende esindajatest.

V. Juhatus
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni viis liiget. Juhatus valib
enda hulgast eesistuja, eesistuja asetäitja.
5.2. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik koosolekul osalevate juhatuse liikmete
poolthäälteenamus
5.3 Juhatuse koosolekud toimuvad mõned korrad aasta jooksul.
5.4 Projektidega seotud töötasude ja kompensatsioonide määramine on juhatuse pädevuses,
sh juhatuse liikmetele endile. Vajalik juhatuse liikmete ühehäälne otsus.

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Eesti Pressifotograafide Liidu üldkoosolek. 6. detsembril 2012, Tallinnas