Eetikakoodeks

Selgitus eetikakoodeksile.

Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) on kutseline ühing, mille eesmärgiks on kõrgeimate standardite edendamine fotoajakirjanduses. EPFL lähtub ja huvitub iga inimese vajadusest olla teadlik ühiskondlikest sündmustest ning osa maailmast, milles me elame. Pressifotograafid tegutsevad ühiskonna usaldusisikutena. Meie esmane roll on esitada visuaalselt meie ühise maailma tähtsaid sündmuseid ning erinevaid vaatepunkte. Meie esmane eesmärk on tõetruu ja igakülgne teemakäsitlus. Pressifotograafidena on meil vastutus dokumenteerida ühiskonnas toimuvat ning säilitada selle ajalugu läbi fotode. Fotod võivad esile tuua silmapaistvaid tõdesid, paljastada ebaõiglust ja hooletust, inspireerida lootust ja arusaamist ning ühendada inimesi läbi visuaalse mõistmise keele. Fotod võivad aga ka põhjustada olulist kahju, kui nad on kalgilt sissetungivad või manipuleeritud.

Selle koodeksi eesmärk on edendada kõrgeimat kvaliteeti kõigis visuaalse ajakirjanduse vormides ning suurendada ühiskonna usaldust kutsealasse. Ühtlasi on see harivaks abivahendiks nii elukutselistele kui ka nendele, kes huvituvad fotoajakirjandusest.

Eetikakoodeks

1. Ole hoolikas ja laiahaardeline. Väldi stereotüpiseerimist. Püüdle vaatenurkade mitmekesisuse poole.

2. Ära võta vastu kingitusi, teeneid või kompensatsioone nendelt, kes võivad püüda mõjutada fotode sisu. Taotle loomingulist sõltumatust.

3. Töötlemise käigus säilita foto sisu ja konteksti terviklikkus. Ära manipuleeri pilte selliselt, et see vaatajat eksitaks või esitaks subjekte vääriti. Samuti väldi piltide töötlemist arvuti või muude vahenditega viisil, mis muudab fotol pildistamise hetke reaalsust. Kui see on möödapääsmatu või kunstiliselt vajalik, siis viita sellele foto allkirjas.

4. Toimetades väldi ebatäpse ja moonutava info avaldamist foto kirjelduses ja fotoallkirjas. Eksliku info avaldamisega kaasneb toimetusel kohustus see esimesel võimalusel parandada.

5. Kohtle pildistatavaid austuse ja väärikusega.

6. Püüa olla pealetükkimatu. Austa inimese õigust otsustada oma eraelu piiride üle v.a. juhul kui oled veendunud, et on ülekaalukas avalikkuse vajadus avalikustamiseks.

7. Fotografeerides inimesi, teata neile võimaluse korral, kuidas fotot kasutatakse; samas väldi katteta lubaduste andmist.

8. Näita üles hoolivust haavatavate subjektide suhtes; austa nende väärikust, kes pole harjunud ajakirjandusega suhtlema või kes ei saa end kaitsta.

9. Arvesta kuriteos või traagilises sündmuses kannatanute ja osalenute vajadusega olla avalikkuse eest kaitstud. Jäädvusta isiklikke leinahetki ainult siis, kui ühiskonnal on ülekaalukas õigustatud vajadus seda näha.

10. Hoia fotodel jäädvustatu osas lubatud konfidentsiaalsust.

11. Fotografeerides ära aita sündmuste käigule teadlikult kaasa, välja arvatud juhtudel, kui tegemist on moefoto või muu lavastusliku žanriga.

12. Ära maksa allikatele või subjektidele informatsiooni või osavõtu eest.

13. Suheldes ametikaaslastega lähtu vastastikuse toetuse ja abistamise printsiibist v.a. juhul, kui abistamine töötab vastu professionaalsetele põhiväärtustele.

14. Väldi poliitilisi ja ärilisi kallutavaid mõjureid, mis kompromiteeriks või seaks kahtluse alla sinu ajakirjandusliku sõltumatuse.

15. Seisa ühiskonna toimingute avalikkuse ja toimuvale ligipääsu eest.

16. Puutudes kokku olukordadega, mil õige tegutsemisviis ei ole selge, mõtle, kus on konflikt sinu isiklike ja professionaalsete väärtuste vahel ning millised võivad olla sinu teo tagajärjed sulle endale, asjaosalistele ja ühiskonnale.

September, 2011.

Eetikakoodeksi väljatöötamisel osalesid:
Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi juhataja
Vahur Kalmre, Tartu Postimehe vanemtoimetaja, ajakirjanik, ajalehedisaini konsultant
Mart Raudsaar, Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuht, ajakirjanduse õppejõud.
Raigo Pajula, Eesti Pressifotograafide Liidu juhatuse aseesimees, Postimehe fototoimetuse juht, fotoajakirjanik
Erik Prozes, Eesti Pressifotograafide Liidu juhatuse esimees, Äripäeva fotoajakirjanik